Het is geen hype, een vertrouwenspersoon benoemen. Het is veel meer een noodzaak. Ongewenst gedrag en misstanden zijn aan de orde van de dag.

Bovendien: werkgevers hebben plichten in het kader van de Arbowet: zij moeten beleid ontwikkelen en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Veel werkgevers zijn in overtreding.

Sinds de Senaat de initiatiefwet Huis voor klokkenluiders heeft aangenomen, is er ook op dit gebied een verplichting ontstaan: 

Meer dan 50 medewerkers in dienst? Opgelet!!
 
Het initiatiefwetsvoorstel Huis voor de Klokkenluiders is op 1 maart goedgekeurd door de Eerste Kamer en zal naar verwachting op 1 juli 2016 in werking treden.
Het Huis voor Klokkenluiders zal meldingen over maatschappelijke misstanden onderzoeken en de werknemer die een melding wil doen,kunnen ondersteunen.
De wet heeft ook tot doel om rechtsbescherming te bieden aan degene die een vermoeden van een misstand meldt.
 
Artikel 2 van de wet bepaalt dat de werkgever bij wie in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn een procedure vast dient te stellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie. Een functionaris moet worden aangewezen die de melding in ontvangst kan nemen en de werknemer moet de mogelijkheid worden geboden om een adviseur in vertrouwen te raadplegen.
De vertrouwensmensen helpen u graag om er voor te zorgen dat u op tijd een goede meldregeling heeft. Door afspraken te maken met een externe vertrouwenspersoon integriteit voldoet u aan de eisen van de wet.
 
Neem hiervoor contact op met één van onze vertrouwensmensen. U vindt deze onder het kopje: 'wie zijn wij'
 
​Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de website van het Adviespunt Klokkenluiders. Dat heeft een informatiepakket samengesteld voor de private en de semipublieke sector. Dit informatiepakket bestaat uit een informatiebrief en een (model)regeling met bijbehorende toelichting.

 

Benoemen van een vertrouwenspersoon

Organisaties doen er goed aan een vertrouwenspersoon te benoemen. Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek; dit is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet).
Werknemers en werkgevers hebben hierbij plichten; de werkgever is verantwoordelijk voor
de uitvoering. Ook (sport)verenigingen en stichtingen hebben met de Arbo-wet te maken.

 

Waarom een vertrouwenspersoon

Het is een zaak van goed werkgeverschap en van goed bestuur maatregelen te nemen om ongewenst gedrag te voorkomen. Dat veroorzaakt nl. veel leed.
Het is ook nuttig, gezien de hoge kosten als een medewerker uitvalt door pesten of agressie.
Bovendien lopen werkgevers het risico door de rechter te worden veroordeeld als er onvoldoende inspanning is geleverd om erger te voorkomen.

Veelal maken werkgevers in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan een klachtenregeling, roepen ze een klachtencommissie in het leven en benoemen ze een vertrouwenspersoon.
Bij deze vertrouwenspersoon kunnen medewerkers terecht als zij er alleen niet meer uitkomen en van mening zijn dat hun probleem niet in eerste instantie met de leidinggevende of met collega’s kan worden opgelost.

Ook kunnen medewerkers veilig hun vermoedens uitspreken als zij misstanden bespeuren in de organisatie.

Externe vertrouwenspersoon

De rol van vertrouwenspersoon is intern vaak moeilijk te combineren met andere functies.
Daarom is het een goede optie een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Maar ook voor vervanging bij vakantie van een vertrouwenspersoon, bij ziekte of anderszins, kan een externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.
Vertrouwensmensen.nl is een netwerk van deskundige externe vertrouwenspersonen.

Op deze website vindt u informatie over ons werk en over ons.